L’excepcionalitat en la qual ens trobem a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la pandèmia COVID-19, coneguda més popularment com coronavirus, està afectant, sense cap mena de dubte, a les relacions contractuals vigents i implicarà que les parts contractants hagin d’adaptar-se a aquesta situació sobrevinguda.

En els contractes d’arrendament de locals de negoci, davant aquesta greu crisi l’arrendatari veurà com en molts casos la seva capacitat de generar ingressos es reduirà dràsticament, i fins i tot en alguns casos quedarà totalment anul•lada com són els casos dels bars, restaurants, locals d’oci, etc.

Si bé no existeix una norma en la legislació espanyola que prevegi aquesta situació, sí que existeix un criteri jurisprudencial que al llarg dels anys el Tribunal Suprem ha vingut aplicant, la denominada “Clàusula Rebus sic stantibus” (en català “així estan les coses”).

Sobre la base d’aquest principi quan existeixi una impossibilitat de complir amb el contracte per quan el mateix causi a una de les parts una onerositat extrema sobrevinguda és possible sol•licitar la suspensió temporal del contracte sempre que es donin una sèrie de requisits.

El criteri general per a aplicar la referida clàusula és que es produeixi algun esdeveniment que no hagi estat pactat per les parts, sense culpa de cap d’elles i que canviï de forma sobrevinguda les circumstàncies que van donar sentit inicialment al contracte, causant un desequilibri en les contraprestacions amb excessiva onerositat per a una les parts.

Així doncs, la pandèmia causada pel coronavirus es podria incloure dins d’aquest supòsit, la qual cosa permetria a l’arrendatari sol•licitar la suspensió del contracte d’arrendament dels locals de negoci, i fins i tot en alguns casos la resolució d’aquest.

Si bé ens trobem en un moment de total incertesa, recomanem als arrendataris dels locals de negoci entaular una negociació amb els propietaris dels locals per tal d’ajustar la renda mentre durin aquestes circumstàncies sobrevingudes, i que l’acord al que puguin arribar garanteixi en la mesura de lo possible la reciprocitat i equitat dels interessos de tots dos.

CategoryDret Civil
Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.