Assessorem als nostres clients en les diferents qüestions que poden plantejar-se en aquesta extensa matèria, tant a nivell extrajudicial, com en l’àmbit judicial i arbitral.

Aquesta àrea abasta:

  • El dret de les persones, entès com totes aquelles qüestions que afecten directament a l’individu ia les seves relacions amb els altres. Els procediments sobre incapacitat, parentiu, separació, nul·litat, divorci i, en general, totes les qüestions relatives a les relacions de família, així com els tràmits successoris o hereditaris.
  • Els tràmits i procediments sobre drets reals, que inclouen les relacions de propietat i maneres d’adquirir-, procediments i tràmits relatius a comunitats de propietaris i, en general, tots els derivats de la propietat horitzontal, així com les qüestions arrendatícies, contractes, desnonaments .
  • Les obligacions i contractes, regulació dels actes i negocis jurídics, així com les seves conseqüències i efectes.
  • Dret de la construcció, amb intervenció en procediments de reclamació per defectes constructius o vicis ocults, comptant amb la col·laboració de perits qualificats per a la realització dels dictàmens necessaris per a la defensa dels interessos dels nostres clients.
  • El dret de la responsabilitat civil, mitjançant la tramitació de procediments de reclamació de responsabilitat civil derivada d’accidents de circulació o de qualsevol altre tipus, d’incompliments d’obligacions i contractes, amb especial incidència avui en dia en la representació de consumidors i usuaris davant als incompliments de companyies subministradores o comercialitzadores de productes i serveis.