En els últims temps, l’àrea de dret bancari i les irregularitats comeses pels bancs ha experimentat un creixement exponencial, sent abundants els procediments en què hem intervingut en reclamació, enfront de diferents entitats bancàries per la comercialització irregular de productes de inversió, així com per la inclusió en els seus contractes de clàusules abusives.

a) preferents, deute subordinat i altres productes d’inversió

Amb la crisi econòmica s’han evidenciat tot un seguit de males pràctiques bancàries, entre les quals es troben la comercialització de participacions preferents, obligacions de deute subordinat o altres productes d’inversió a particulars, sense que s’oferís als mateixos informació sobre els riscos d’aquest tipus d’operacions.

En COLORADO & de ROA ADVOCATS acumulem una dilatada experiència en la defensa dels interessos de clients afectats per aquest tipus de pràctiques, amb un elevat percentatge d’èxit en els procediments judicials plantejats en reclamació de les quantitats perdudes pels titulars d’aquest tipus de productes.

b) Hipoteques i clàusules abusives

Dels contractes hipotecaris s’han derivat un gran nombre de procediments judicials en els últims anys. En aquest despatx comptem amb una sòlida experiència en la reclamació judicial derivada de préstecs hipotecaris amb clàusula sòl i, en general, per la inclusió de clàusules abusives en aquest tipus de contractes.

La bombolla immobiliària va donar lloc a la contractació de préstecs hipotecaris multidivisa per part de clients particulars als quals, en moltes ocasions, no se’ls va advertir i va informar degudament dels seus riscos. Amb l’arribada de la crisi, hi ha un gran nombre d’afectats per aquest tipus d’hipoteques que, avui dia, compten amb la possibilitat de fer valer els seus drets davant les entitats bancàries i reclamar pels perjudicis que els ha causat la manca de informació a l’hora de contractar.

Així mateix, la recent legislació sobre l’abusivitat de les clàusules hipotecàries, provinent de la Unió Europea, ha ampliat les possibilitats de defensa en procediments d’execució hipotecària i en molts altres derivats de l’aplicació de contractes bancaris.

La nova regulació, més protectora amb els consumidors, obre un ventall de possibilitats per als clients que es troben immersos en procediments judicials instats per les entitats bancàries, bàsicament en execucions hipotecàries i dineràries.