En COLORADO & de ROA ADVOCATS disposem d’una sòlida experiència en la defensa d’empreses davant la jurisdicció penal, centrada bàsicament en la intervenció en procediments judicials per delictes econòmics.

Des de la important reforma operada en el Codi Penal per part de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, el dret penal es troba molt present en l’àmbit empresarial, ja que mitjançant aquesta reforma va passar a establir-se, per primera vegada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques, en la línia dels sistemes anglosaxons. Per tant, des d’aleshores, les persones jurídiques també poden ser considerades autores de delictes i condemnades per això a penes diferents i separades a què puguin imposar a les persones físiques que hagin actuat en nom seu.

L’anterior ha propiciat la irrupció en les nostres àrees de pràctica del dret penal preventiu i corporate compliance, mitjançant el qual ens dediquem a assessorar companyies en les diferents operacions que puguin dur a terme, a fi d’evitar la comissió d’il·lícits penals, la qual cosa es realitza mitjançant una intensa col·laboració amb la resta d’àrees del despatx, a fi d’oferir les millors estratègies i solucions multidisciplinàries.