Comptem amb dilatada experiència en l’àmbit del dret dels negocis. Ens ocupem de assessorar als nostres clients en matèria de contractació mercantil, intervenint en la negociació i redacció de tot tipus de contractes empresarials i comercials.

Assistim a les companyies en matèria de Dret de societats, tramitant tot tipus d’operacions societàries, com ara compravendes, fusions o adquisicions, realitzant due diligence i assessorant a les empreses en matèria de responsabilitat de socis i administradors.

Realitzem tots els tràmits jurídics que a una societat se li puguin plantejar, com constitucions, redacció d’acords societaris, nomenaments de càrrec, assistència a juntes i redacció d’actes.

Oferim als nostres clients la possibilitat de contractar el nostre assessorament jurídic recurrent en aquesta matèria, mitjançant l’abonament d’una quota, adaptada en cada cas a les necessitats de la companyia, que permet optimitzar costos en la realització d’aquest tipus de tràmits.

El ventall de serveis que prestem abasta, entre altres:

a) Dret societari

  • Constitució de societats mercantils i civils.
  • Redacció i / o modificació dels estatuts socials
  • Acords interns entre socis, Pacte de socis.
  • Redacció d’actes i certificació d’acords societaris de tot tipus, com ara: renovació de càrrecs, modificacions estatutàries, aprovació de comptes, política de dividends, sistema de retribució dels administradors, reduccions i / o ampliacions de capital, trasllat de domicili social, etc.
  • Suport i assessorament continuat en la presa de decisions als òrgans de gestió societària.
  • Compravenda de participacions i accions de companyies.
  • Representació i assistència legal a les Juntes Generals d’accionistes i en els consells d’administració.
  • Redacció i transposició dels acords adoptats al llibre d’actes de la companyia.
  • Fusions, adquisicions i escissions de societats.

b) Compravenda d’empreses i de negocis

 • Assessorament jurídic continu en el si de les negociacions de compra d’empreses.
 • Estudi, redacció i preparació dels contractes, documents i acords assolits.
 • Revisió i legalització de les corresponents llicències administratives d’exercici d’activitat dels negocis.

c) Contractació mercantil

 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes d’índole mercantil: agència, distribució, col·laboració, franquícia, arrendament de negoci, llicència, logística, outsourcing, etc)
 • Estudi, redacció i adequació a la legalitat vigent la documentació jurídica-comercial de les companyies: contractes amb proveïdors, factures, albarans, condicions generals de contractació, LOPD.